Korespondencja z Zarządem

Pisma, odpowiedzi, komentarze

OPINIA:

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 08.05.2023 roku, powracając do dyskusji na temat zbędnego kosztu naprawy dachu, który posiadał gwarancję, zadałem pytanie, czy Zarząd Spółdzielni przejrzał wszystkie umowy i może zagwarantować, że nie ma innych przypadków niegospodarności. I czy Zarząd może złożyć takie oświadczenie? Pan Tomasz Szymański – Członek Zarządu (obecnie p. o. Prezesa Spółdzielni) odpowiedział mi, że (cytat z protokołu) “obecnie w dokumentacji panuje nieporządek, co może utrudniać wychwycenie podobnych błędów”.

W zasadzie nie ma sensu komentować wypowiedzi Członka Zarządu, bo ta wypowiedź komentuje się sama.
Moja opinia jest tylko taka, że strach wpłacać pieniądze na fundusz remontowy.

Szanowni Członkowie Spółdzielni,

uprzejmie informuję, że 21 kwietnia 2023 roku w sekretariacie naszej Spółdzielni złożyłem pismo skierowane do Zarządu Spółdzielni. W piśmie tym proszę o udzielenie wyczerpujących wyjaśnień, na jakiej podstawie Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o wypłacie jednemu z Członków Spółdzielni bardzo wysokiej kwoty dofinansowania docieplenia mieszkania?
Warto zapoznać się z moim pismem (do pobrania poniżej), w którym przytaczam kilka istotnych argumentów z protokołu lustracji podważających zasadność wypłaty dofinasowania docieplenia  Uwaga: środki te zostały już wypłacone!

Zarząd nie składał uwag do protokołu z lustracji, ale mimo negatywnej opinii Lustratorów, zdecydował o wypłacie przedmiotowego dofinasowania.
Nadmienię, że lokal, którego sprawa dotyczy, należał przed laty do jednego z Członków obecnej Rady Nadzorczej, ale został sprzedany.

7 kwietnia 2023 roku złożyłem w sekretariacie Spółdzielni WNIOSEK

o udostępnienie mi protokołu odbioru pogwarancyjnego robót budowlano – remontowych wykonanych w 2017 roku na jednym z budynków naszego osiedla. Jednocześnie zwróciłem się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy wykonawcy robót oddano drugą część kaucji?

Niestety, mimo upływu miesięcznego terminu na udzielenie odpowiedzi, Zarząd Spółdzielni nie zareagował na mój wniosek, ani też na zadane pytanie.

11 maja 2023 roku przesłałem skargę do Rady Nadzorczej.

17 maja 2023 roku w skrzynce pocztowej znalazłem awizo. Odpowiedź została wysłana 12 maja 2023 roku, czyli 5 dni po terminie. 35 dni Zarząd zastanawiał się jak mi odmówić dostępu do dokumentacji? !!! Odmowa udostępnienia dokumentów do wglądu to bardzo zły sygnał dla Członków Spółdzielni, którzy ponoszą opłaty.  Na uwagę zasługuje fakt, że odpowiedź z odmową podpisał również Członek Zarządu wybrany przez Radę Nadzorczą obecnej kadencji. 

Styczeń 2023

9 stycznia 2023 roku złożyłem w sekretariacie Spółdzielni WNIOSEK

o przygotowanie dla mnie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem wymienionych niżej dokumentów:

  • wszystkich protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządzonych w okresie od 1 lipca 2022 roku do 9 stycznia 2023 roku,
  • wszystkich protokołów z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną sporządzonych w okresie od 1 lipca 2022 roku do 9 stycznia 2023 roku,
  • wszystkich zarządzeń Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” w Poznaniu sporządzonych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 9 stycznia 2023 roku.

9 lutego 2023 roku otrzymałem tylko kopie zarządzeń Prezesa Zarządu, natomiast nie dostarczono mi kopii protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej i kopii protokołów z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną. Powód: od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 9 stycznia 2023 roku, Komisja Rewizyjna nie przekazała do Zarządu Spółdzielni protokołów z posiedzeń, ani też protokołów z przeprowadzonych kontroli! 

Październik 2022

Uprzejmie informuję, że w sekretariacie naszej Spółdzielni złożyłem 2 pisma skierowane do Pani Prezes.

W pierwszym piśmie, złożonym 10 października 2022 roku, zadałem Pani Prezes  10 pytań, którymi próbuję ustalić, jakie działania podjął Zarząd Spółdzielni w celu wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia. Pytam również o to, czy zostały podjęte działania w celu uzyskania:

  • odszkodowania za stratę poniesioną w wyniku zlecenia naprawy dachu jednego z budynków, która mogła być zrealizowana bezkosztowo w ramach gwarancji;
  • odszkodowania za nierzetelne wykonanie usługi montażu wodomierzy?

W swoim piśmie nawiązuję również do nagród niezasłużenie przyznanych i wypłaconych poprzednim zarządom, proszę także o wyjaśnienia dotyczące wynagrodzeń wypłaconych członkom rady nadzorczej w przypadku braku obecności na wszystkich posiedzeniach zwołanych w jednym miesiącu. Zadałem jeszcze pytania dotyczące rozliczeń za ogrzewanie oraz innych spraw finansowych.

W drugim piśmie, złożonym 28 października 2022 roku, zwróciłem się do Pani Prezes z uprzejmą prośbą o wyjaśnienia do opublikowanych na portalu GoWork niepochlebnych opinii na Jej temat, nawiązujących do okresu pracy w firmie Tulcon S.A. Wyjaśnienia, o których złożenie jeszcze poprosiłem, miałyby dotyczyć również przeszłości zawodowej, szczególnie w odniesieniu do trzech firm, w których – zgodnie z KRS – pełniła funkcję członka zarządu . Przyznam, że swoim pismem nadrabiam pewną zaległość, ponieważ zadane przeze mnie pytania powinny paść podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Wkrótce zostanie opublikowane drugie pismo wraz z odpowiedzią i moim komentarzem.

Członkowie Zarządu są naszymi Pracownikami, a MY – Członkowie Spółdzielni, jak pokazało ostatnie Walne Zgromadzenie, jesteśmy wymagającym i dociekliwym PRACODAWCĄ.